zakaz obchodu s kozesinou psu a kocek v Evropske unii
V České republice se můžeme s kožešinou psů a koček setkat nejčastěji na dovezených hračkách z Asie, jako obruba bot apod...  (Kateřina Šebelová/Velká Epocha)

V České republice se můžeme s kožešinou psů a koček setkat nejčastěji na dovezených hračkách z Asie, jako obruba bot apod. V některých případek může byly z takovýchto kůží zhotoveny a dovezeny i celé kožichy. Spotřebitel většinou netuší, o jaký materiál jde a má za to, že jde o kožešinu umělou, nebo kůži králíka apod.. Bez problémů si lze také zakoupit ledvinový pás z pravé kočičí kůže, vyrobený některým z výrobců v České republice. Mnozí zpracovatelé od těchto výrobků z kůží psů a koček ale ustupují, a to v důsledku tlaku laických ochránců zvířat a postoji části veřejnosti.

Protože se u nás psi a kočky běžně nechovají jako hospodářská zvířata pro kůži a maso, může být zdroj a získávání části těchto kůží velmi diskutabilní. Většina takovýchto kůží se dováží z Asie, část může být získávána z domácích zdrojů. Chovatelé (zvláště u koček, které nejsou chovány celoročně v bytě) mívají podezření na pololegální a nelegální usmrcování těchto zvířat lidmi, kteří si následně prodejem kůži mohou přivydělávat a často pro sebe využijí i maso usmrcených zvířat, sloužících chovatelům jako "pet" - tj. domácí zájmová zvířata, mazlíčci.

Zákaz obchodu v rámci EU

Prodeji těchto výrobků z pravé kočičí nebo psí kůže by mělo v budoucnu zamezit právě schválené nařízení Evropského parlamentu. Přestože se jeho poslanci domnívají, že EU nepřísluší soudit kulturní tradice třetích zemí, kde je zvykem chovat psy a kočky pro maso, považují (i pod vlivem veřejnosti) takovéto ustanovení v EU za nutné a důležité. Zvýší se tak ochrana psů a koček nejen v EU, ale odlehčí se také dovozům z Asie, kde chov a usmrcování těchto zvířat pro maso i kůži není neobvyklý. Provádí se však často v otřesných podmínkách, kdy jsou zvířata z pohledu Evropana krutě týrána.

Ne omezení, ale zákaz

Nařízení, které má zakázat obchodování s kožešinou ze psů a koček v celé EU, schválil Evropský parlament v prvním čtení v úterý. Poslanci odmítli výjimku, která by povolovala obchodování s kožešinami těchto zvířat, která nebyla "chována nebo utracena pro produkci kožešiny". Jak dříve prohlásila předsedkyně Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Arlene McCarthyová (PES, UK): "Chceme zákaz, ne omezení", uvádí na svých stránkách Evropský parlament.

Výjimky?

V návrhu nařízení komise se v článku 1 uvádí: "Zakazuje se uvádět na trh, dovážet do Společenství nebo vyvážet z něj kůže z koček a psů a výrobky obsahující tyto kůže." Poslanci tento článek široce podpořili a komisí navrhovanou výjimku ze zákazu nepřijali. Výjimka by umožnila uvedení psích a kočičích kožešin na evropský trh, pokud "lze zaručit, že tyto výrobky obsahující kočičí a psí kůže pocházejí z koček a psů, kteří nebyli chováni nebo utraceni pro účely produkce kůží, a pokud jsou tyto náležitě označeny" nebo pokud by zmíněná kožešina byla dovážena do Společenství či z něj vyvážena pro osobní použití.
Podle zpravodajky Evy-Britt Svenssonové (GUE/NGL, SE) by takováto výjimka "poskytla mezeru v zákoně, kterou by bezohledně využili obchodníci v případě všech budoucích dodávek kočičí a psí kožešiny, čímž by celé nařízení ztratilo smysl". Poslanci jí v tomto názoru dali za pravdu a hlasovali proti výše zmíněné výjimce. Přesto zde jedna speciální výjimka bude, a to na kožešiny psů a koček určené k "vzdělávacím účelům a účelům preparace".

Diskuse v Evropském parlamentu

Do rozpravy zasáhla i česká europoslankyně Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED, CS), která se zmínila o dovozu psích a kočičích kožešin ze třetích zemí, zejména z Asie, a o otřesném zacházení, kterému jsou zvířata v těchto zemích vystavována. Domnívá se, že Evropská unie nemůže "změnit chování průmyslových chovatelů ve třetích zemích, ale může podstatně zmenšit objem obchodovaných zvířat". Dalším důvodem je nedostatek informací poskytovaných spotřebitelům. Zákazníci v Evropě si podle jejích slov nejsou vědomi toho, že zakoupený výrobek obsahuje kočičí či psí kožešiny. Jedná se tedy o klamání zákazníků. Třetím a klíčovým důvodem pro přijetí nařízení je podle slov poslankyně fragmentace trhu. Obchodníci ze třetích zemí dovážejí své výrobky do členských států, které dosud nepřijaly předpisy na zákaz obchodování s tímto zbožím, a poté je převážejí do ostatních států, kde tyto předpisy již jsou v planosti. Domnívá se, že toto nařízení zlepší vymahatelnost práva.

Evropský parlament žádal Evropskou komisi o návrh takovéhoto nařízení, které by zakazovalo dovoz, vývoz, prodej a výrobu kůží a kožešin ze psů a koček, již v prosinci roku 2003. O tři roky později bylo díky protestům veřejnosti proti skutečnosti, že jsou podobné produkty stále do EU dováženy, žádosti parlamentu vyhověno.

Česká republika


Česká legislativa (např. zákon na ochranu zvířat proti týrání či jiné) v současné době takovéto ustanovení o zákazu používání psích a kočičích kůží neobsahuje (jestliže dojde k nelegálnímu usmrcení zvířete, jedná se většinou o přestupek). Přesto se nebude muset rozsáhle novelizovat. Nařízení je totiž obecně natolik závažný legislativní akt, že jako celek přímo přechází do právního systému každé země EU, tj. včetně České republiky. Do současných zákonů se musí zapracovat přiměřené odrazující, účinné sankce za porušení tohoto nařízení. Sjednotí a sladí se tak legislativní pravidla této problematiky v celé Unii (některé státy a prodejci dovoz a prodej samostatně odmítli již dříve).

Nařízení o zákazu obchodování s kožešinami psů a koček by mělo vstoupit v platnost 31. prosince 2008. Mnozí chovatelé koček, zvláště na vesnicích, tuto úpravu EU vítají.