Ve starověké Číně bylo mnoho matek, které věnovaly vzdělávání svých dětí zvláštní pozornost. Zde jsou dva inspirující příběhy matek, které učily své děti jak být pravdivým a upřímným člověkem.

Jak Tian Jiho matka odmítla přijmout úplatek

Během období válčících států (453-221 př.n.l.) byl Tian Ji hlavním ministrem státu Či. Byl známý svojí pečlivostí a tvrdou prací.

Jednoho dne jeden z jeho podřízených daroval Tianovi obnos ve výši 100 taelů[1] zlata, aby se tak dostal do Tianovy přízně. Tian dárek opakovaně odmítl, ale nakonec, aby se zachoval diplomaticky, jej přijal. Vrátil se domů a předal dar své matce. Ale jeho matka tím byla pobouřena a pokárala ho: „Toto je zlato v hodnotě větší, než byl tvůj plat hlavního ministra za poslední tři roky! Uloupil jsi zlato lidem nebo jsi přijal úplatek?“

Tian Ji sklopil hlavu a řekl matce o tom, co se stalo. Jeho matka mu vážně odpověděla: „Slyšela jsem, že vzdělaný člověk musí své chování pečlivě vážit, mít v úctě své dobré jméno, a nikdy si nebrat nic, co mu nepatří. Vzdělaný člověk by neměl mít co skrývat, pokud nebude podvádět nebo využívat ostatní. Vzdělaný člověk bude odolávat zlým gestům a odmítat úplatky. Neseš odpovědnost za státní správu, tak jsi měl dát lidem dobrý příklad. Ale teď si vzal úplatek od jednoho ze svých podřízených. Podvedl jsi vévodu a zklamal jsi lid. Skutečně jsi zlomil moje srdce! Musíš vrátit zlato hned a požádat vévodu o potrestání!“

Tian Ji vyslechl napomenutí své matky a pociťoval velký stud. Okamžitě vrátil zlato a odešel ke královskému soudu, aby se vévodovi státu Či přiznal ke svému provinění. Tian pověděl vévodovi, co mu jeho matka řekla, a prosil vévodu, aby přijal jeho rezignaci. Vévoda chválil Tianovu matku za její vysoce morální hodnoty. Řekl všem soudním úředníkům: „Ctnostná matka vychovává ctnostné syny! Nyní, když vím, že máte ctnostnou matku, už se nikdy nebudu muset starat o korupci v svém státě. Jsem povinen vám odpustit váš poklesek.“

Vévoda vydal císařský edikt a nařídil, aby se celý stát poučil z příkladu Tian Jiho matky. Její důraz na výchovu dětí a dobré mravy, jako základu pro vzdělávání udělal na vévodu hluboký dojem. Od té doby řídil Tian Ji své chování s ještě vyšším standardem.

Jak matka učí Cui Xuanhuiho být loajálním a neúplatným

Cui Xuanhu byl vysoce postaveným státním úředníkem za vlády dynastie Tang (618 - 907 n.l.). Jeho matka mu jednou řekla: „Slyšela jsem, že když se jednou dítě stane vládním úředníkem, můžeš říci, že je dobrým úředníkem, vede-li prostý, skromný život, a že musí být špatným úředníkem, jestliže zachází s penězi lehkovážně a žije v přepychu. Nemohla jsem s tím více souhlasit. Všimla jsem si, že mnoho našich příbuzných poskytuje svým rodičům spousty peněz, ale jejich rodiče se nikdy nezeptali, odkud peníze vzali. Je to dobré, pokud jsou to peníze z jejich platu, pokud by tomu bylo jinak, nebyli by o nic lepší než zloději. I kdyby tito lidé neučinili závažné zločiny, zajímalo by mě, jaký mají v noci spánek. Dostáváš plat od vlády, pokud nejsi loajální, čestný a upřímný, jak se můžeš postavit tváří v tvář k Nebesům?“

Cui Xuanhui následoval bedlivě slova své matky. Byl loajálním úředníkem a pečoval o lid ve svém státě. Později proslul jako velmi čestný a poctivý úředník.

Být upřímný, čestný, a neúplatný je tradiční čínskou ctností, kterou by člověk měl vládnout, pokud je státním úředníkem. Rodiče dávali svým dětem dobrý příklad tím, že sami dobře kultivovali vlastní řeč a chování a ochraňovali své vlastní morální zásady. Díky tomu byly jejich dětem vštípeny dobré morální zásady. Rodiče opravdu chránili své děti, zodpovídali za ně a vychovali je tak, aby z nich byli dospělí lidé bez temné minulosti.

[1]Čínský tael je jednotkou používanou ve starověkém čínském systému vah a měn. Jeden tael stříbra vážil asi 40 gramů.

Čínská verze je k dispozici na http://minghui.ca/mh/articles/2008/2/29/173332.html

Převzato z http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/3/12/95265.html