Samuel Finley Breese Morse – vynálezce telegrafu. (foto: wikipedia)
Samuel Finley Breese Morse – vynálezce telegrafu. (foto: Wikipedia.org)

Kryptografie je vědní obor, zabývající se rozvojem prostředků pro ochranu informací.

Vážení nadšenci skrytých tajemství, nesnadno rozluštitelných kódů a hádanek, pojďme se společně vydat na cestu sérií článků o šifrovacích klíčích naší historie, v nichž uvedeme ty nejproslulejší šifrovací systémy, podrobně je vysvětlíme a odhalíme jejich postup.

Samuel Finley Breese Morse

Samuel F. B. Morse se narodil v Charlestownu v Massachusetts. Živil se malířstvím a současně studoval na univerzitě v Yale. V roce 1810 svoje studia na univerzitě zdárně ukončil a rozhodl se věnovat svůj čas  vynalézání nového telegrafu.

Svůj sen uvést do života elektromagnetickou telegrafii a novou abecedu si začal splňovat na podzim roku 1835, kdy se pokusil přenést telegrafické nahrávky na papírový kotouč. V roce 1836 dokončil Morse svůj první prototyp telegrafu. Ten využíval jednu baterii a jednoduchý elektromagnet. Tento prototyp fungoval jen na krátké vzdálenosti, asi čtyřicet palců nebo i méně.

 

Morseův telegraf (foto: wikipedia)
Morseův telegraf (foto: wikipedia)

Morseova abeceda

Morseova abeceda je skupina symbolů, používaná v telegrafii. Kóduje znaky latinské abecedy, číslice a speciální znaky kombinací krátkých a dlouhých signálů, zapisovaných jako tečky a čárky. Skupinu symbolů i kódování abecedy vynašel tentýž americký vynálezce, autor telegrafu, malíř a sochař Samuel F. B. Morse. Později, v roce 1844, uskutečnil Morse první telegrafické spojení mezi Washingtonem a Baltimorem.

Původní abeceda byla v roce 1918 ještě dále zdokonalena. Při volbě kódování byly kódové znaky voleny tak, aby nejfrekventovanějším písmenům (v angličtině) odpovídaly nejkratší sekvence teček a čárek. Proto má také nejfrekventovanější písmeno „E“ znak „.“(jednu tečku), tedy jeden jediný krátký signál.

K přenosu této speciální abecedy lze použít akustický signál, elektrický signál - pomocí telegrafu - nebo optický signál, což zahrnuje vlajkovou signalizaci, záznam na papír pomocí teček a čárek atd.

Morseova abeceda. (Wikipedie)
Morseova abeceda. (Wikipedie)

Další kryptografický průlom

Ve své podstatě se v případě Morseovy abecedy nejedná o klasickou šifru, ale v kombinaci s vynálezem telegrafu učinila v oblasti kryptografie velký průlom. Odesilatel i příjemce spolu mohli komunikovat rychle, na dálku a bez potřeby třetí strany pro přenos zašifrované zprávy. Tím se do jisté míry, alespoň v té době, zmírnily nebo úplně eliminovaly otázky bezpečnosti přenosu informací.

Do této doby bylo vždy potřeba zajistit bezpečný přenos šifrované informace a šifrovacího klíče. Nezřídka kdy se tak stávalo, že posel vyslaný s takovýmto materiálem byl přepaden a fyzicky donucen k prozrazení tajných informací, či mu byl šifrovací klíč odcizen. Morseova abeceda i telegraf tedy nabídly nový, jednodušší a bezpečnější způsob přenosu informací.

Aplikace v praxi

Praktické využití Morseovy abecedy má široké pole působnosti. Je znám případ, kdy padl jistý muž do zajetí a byl donucen říci několik slov na videozáznam. Při nahrávání použil mrkání očí jako vysílání zprávy, zakódované do Morseovy abecedy. Když jeho věznitelé poslali zprávu o jeho zadržení a žádali výkupné, povšimli si analytici na videozáznamu jeho mrkání.

Dlouhé zavření očí znamenalo čárku a krátké mrknutí znamenalo tečku. Když měl delší dobu oči otevřené, byla to pauza mezi písmeny. Takto byl jeho vzkaz, který popisoval místo jeho věznění, předán a následně analyzován. Důmyslný a účinný způsob, jak předat zprávu v obtížné situaci, také dostal prostor v některých filmových dílech.

Poznámka: Speciální vojenské a tajné jednotky používají různé předem domluvené signály, zvolená slova a gesta, aby informovaly o počtu věznitelů, místě zadržování a podobně.

Příště nás čeká rozbor prolomení šifrovacího zařízení 2. světové války Enigma...

Zdroj: Wikipedia, Navajo, Tajemství šifrovacích klíčů minulosti, skripta ČVUTCyklus: Tajemství šifer

Úvod