Evropský parlament (EP) ve středu 25. 3. podpořil návrh na aktualizaci nařízení EU o nových potravinách. Poslanci v přijaté zprávě vyzývají Komisi, aby zakázala umisťovat na trh potraviny, které pocházejí z klonovaných zvířat a jejich potomků. EP rovněž žádá, aby u potravin vyrobených pomocí nanotechnologií bylo před jejich uvedením na trh provedeno specifické hodnocení rizik.

Nové potraviny jsou potraviny, které nebyly do května 1997, kdy byla přijata první legislativa o nových potravinách, v EU ve významné míře konzumovány. Jedná se zejména o nově vyvinuté produkty, jako jsou například potraviny vyrobené novými nanotechnologickými postupy, ale může jít také o potraviny, které byly tradičně konzumovány ve třetích zemích, mimo území EU.

Prioritou je bezpečnost potravin a lidské zdraví

Návrh Komise na aktualizaci nařízení o nových potravinách chce zjednodušit a centralizovat postup při povolování těchto výrobků, aby byla zaručena bezpečnost potravin a ochrana lidského zdraví. Bezpečnost potravin by podle Komise měla být vyhodnocena Evropským úřadem pro bezpečnost potravin, který zohledňuje i etické faktory.

Parlament vyjádřil návrhu podporu a objevilo se také několik pozměňovacích návrhů ohledně potravin, které pocházejí z klonovaných zvířat a potravin, jež byly vyrobeny za pomoci nanotechnologie. Návrhy mají zajistit nejen vysokou úroveň bezpečnosti potravin, ale také ochranu spotřebitele, životního prostředí a zdraví zvířat, v souladu se zásadou předběžné opatrnosti.

Aby mohly být potraviny umístěny na seznam nových povolených potravin, EP se domnívá, že by v určitých případech bylo vhodné konzultovat Evropskou skupinu pro etiku ve vědě a nových technologiích v otázkách týkajících se etických problémů a životního prostředí.

Vyloučení potravin, které pocházejí z klonovaných zvířat


Parlament žádá, aby byly z oblasti působnosti nařízení vyloučeny potraviny, které pocházejí z klonovaných zvířat, dokud Komise nepředloží návrh zákona o zákazu prodeje potravin, které pocházejí z klonovaných zvířat a jejich potomků. 

Bezpečnost potravin vyrobených pomocí nanotechnologií


Poslanci také žádají, aby bylo u potravin vyrobených nanotechnologickými postupy provedeno hodnocení rizik, a to ještě předtím, než budou zapsány na seznam nových povolených potravin.

Jakákoliv přísada obsažená ve formě nanomateriálu bude muset  být kromě toho jasně uvedena v seznamu přísad. Za názvy těchto přísad musí být v závorce uvedeno slovo „nano“.

Testy na zvířatech a etické požadavky

EP dále požaduje, aby byly podporovány testy, které nejsou prováděny na zvířatech, stejně jako inteligentní testovací strategie. Testy na obratlovcích budou moci být prováděny pouze v nejzazším případě.

Zdroj: tisková zpráva EP