Přestože vládce koná správně, pokud nebude naslouchat připomínkám druhých, působí to stejně, jakoby odmítal jejich rady. (Foto: Wikimedia.org)
Přestože vládce koná správně, pokud nebude naslouchat připomínkám druhých, působí to stejně, jakoby odmítal jejich rady." (Foto: Wikimedia.org)

Jeden z Konfuciových učedníků jménem C'-s' si povšiml, že král Wej přišel s nevhodnou strategií, ale jeho ministři to přehlíželi. C'-s' o tom na císařském dvoře pronesl poznámku: „Je zřejmé, že vládce státu Wej se nechová jako vládce a ani jeho ministři se nechovají jako ministři."

Kung-čchiou I-c' se zeptal C'-s', co jej přimělo k takovému prohlášení, na což C'-s' odvětil:

„Když si král myslí, že je dokonalý, nikdo se mu neodváží odporovat. Přestože vládce koná správně, pokud nebude naslouchat připomínkám druhých, působí to stejně, jakoby odmítal jejich rady. A na důkaz jeho pravdy budou ministři papouškovat nesprávná rozhodnutí a budou upřednostňovat mizerný přístup.

A tak místo aby umožnili vládci rozlišit, co je dobré a co špatné, vládce bude utápěn v moři lichotek svých poddaných. Místo aby zhodnotili, jestli je vládcovo rozhodnutí rozvážné, pochlebují mu ministři přehnanou chválou. Takovéto vládnutí vyvolá nespokojenost lidu a národ přestane být stabilní."

C'-s' promluvil ke králi Wejovi: „Tvůj národ je odsouzen ke zkáze."

Vládce se ho otázal: „Proč si to myslíš?"

C'-s' odvětil: „Nic se nestane ve vakuu či bez důvodu. Žádný ministr takového krále, který se domnívá, že je dokonalý, by se neodvážil opravit jeho chyby. Král a jeho správci žijí v iluzi, že se chovají spravedlivě, a dokonce i sluhové opakují jejich názory, protože z prázdné chvály mají užitek a poukazování na chyby se považuje za zločin. Jak by to mohlo vést k dobrému výsledku?"

Král a dvořané či správci nejsou jediní, kdo si musí být vědomi těchto principů. Je žádoucí usilovat o dokonalost a nespoléhat se na pomoc druhých, ale často nerozeznáme své vlastní omyly. Jen když s respektem nasloucháme názorům jiných, budeme méně chybovat a můžeme se vyhnout možným závažným omylům.

Jak říká čínské přísloví: „Oceán je širý a přijímá vody z potoků a řek." Názory druhých jsou jako tyto vody. Kdokoliv si myslí, že je dokonalý, postaví kolem sebe hráze. A pak, bez ohledu na to, jak je oceán velký, bez svobodného přítoku řek a potoků brzy vyschne.

Kdokoliv si myslí, že je dokonalý, pracuje na základě nevědomosti a zahledění se do sebe. Abychom zmařili účinek takového myšlenkového procesu, musíme mít na paměti tradiční hodnoty a s povděkem přijímat, když druzí lidé poukazují na naše nedostatky.

Article in English