Obhájce lidských práv se svou rodinou. Foto: www.gao-zhisheng.de
Obhájce lidských práv se svou rodinou. Foto: www.gao-zhisheng.de

Všichni víme, že v dnešní Číně je stále těžší nalézt dobrotu a morálku. Hu Jiaova zkušenost zcela zjevně tuto drsnou realitu dokládá - ono není jen těžké být morálně bezúhonný, ale je to dokonce i nebezpečné.

 

Od pradávných časů lidé věřili tomu, že dobro se odplácí dobrem a zlo zlem. Ať už je to jakkoliv, tato víra byla v dnešní Číně zničena tím, že stranická kultura pronikla do každého seskupení společnosti.

V dávných dnech byla zachovávána tradice a lidé si cenili dobroty a hodnot. Ovšem v dnešní Číně je zachovávání morálních hodnot a dobroty rozvráceno a čínský komunistický systém se stal synonymem nemorálnosti a zloby.

Ten takzvaný hospodářský zázrak v Číně byl postaven na ničení životního prostředí. A zatímco se lidé těší z pokřiveného ekonomického rozvoje, který vedl k povrchnímu blahobytu v Číně, vědomě ignorují strašlivé škody spáchané na životním prostředí v Číně. Ani je nezajímá strašlivá skutečnost, že sedmdesát procent čínského obyvatelstva bylo zbaveno jakýchkoliv lidských práv.

V dnešní Číně mají lidé na vesnicích strach pít svou vlastní vodu, lidé na mléčných farmách mají strach napít se mléka, které vyprodukovali, rolníci se bojí jíst svou vlastní úrodu a výrobci potravin se vyhýbají tomu, aby jedli své vlastní produkty.

To je děsivá skutečnost. Lidé předstírají, že nic nevidí a popírají veškerou pravdu. Dnes se stalo v Číně trendem, že se odmítá krása a uctívá se ošklivost. A tomu všemu je komunistická strana zářným příkladem, což je příčinou všech problémů v Číně.

Zkažená čínská vláda určuje pravidla, jak potlačit dobro a povzbudit zlo. Taková situace přirozeně povzbuzuje zločince k tomu, aby bezostyšně řádili. Ti, kdo jsou u moci, se v soutěži vždycky prosadí. A lidé bez morálky se prosadí rovněž. Takže mocenské skupiny tvoří lidé u moci a lidé bez morálky.

Zkorumpovaný právní systém v Číně podněcuje nenávist a opovržení ke skupinám, které vzešly z nespravedlivých hospodářských reforem. Všude v Číně jsou vidět protesty a násilí, což vede v důsledku ke koloběhu násilí v celé zemi.

Dnešní Čína je zkorumpovanou společností. Nejde však jen o pár vyvolených jedinců, ale korupcí prolezlá je celá čínská společnost.

Jakmile byla Komunistické straně Číny prokázána ta velká čest, že směla pořádat Olympijské hry 2008, došlo díky této významné sportovní akci k tomu, že v podstatě tyto hry dovolily režimu ještě více rozšířit jeho totalitní zákony. Tak vyměnila komunistická strana olympijského ducha za svůj totalismus.

Oslavy na zahájení i závěr olympijských her provedené v severokorejském stylu ztělesňovaly mocenskou kulturu strany včetně zobrazení „pokojného vzestupu". Písně a tance při hrách zakryly výkřiky o pomoc lidí na spodním okraji čínské společnosti i výkřiky obětí porušování lidských práv čínskou komunistickou stranou.

Vnější svět nevěděl, že za jásotem běhu s olympijskou pochodní stálo násilí a vyhrůžky Komunistické strany Číny.

Když jsem byl v Xinjiangu, zjistil jsem, že ty masy lidí, které na ulicích s jásotem vítaly běh s olympijskou pochodní, byly najaty čínskými úřady. Všichni ti, kdo bydleli podél trasy běhu s olympijskou pochodní, byli úřady varováni: nikdo v tu dobu nesměl otevřít okno ani dveře. Nikomu nebylo dovoleno vyvěsit transparent nebo vyvolávat hesla. Při porušení tohoto nařízení byl ortel jasný: takové narušitele na místě zastřelit.

Okolní svět nevěděl, že za jásotem a oslavováním běhu s olympijskou pochodní vězelo násilí a hrozby čínské komunistické strany. Aby Čína mohla světu prezentovat takový zfalšovaný obraz, musí lidi kontrolovat a jakékoliv hlasy lišící se od oficiálního směru okamžitě potlačuje. To je metodika vládnoucí strany dnes používaná v Číně.

Někteří mocipáni v Číně museli zřejmě pochopit, že ani tyto falešné tahy komunistické strany ji nemohou uchránit před zánikem. Nákladná propaganda nezabránila korupci čínských úřadů a ani nezabránila protestům, které se dnes šíří po celé Číně.

Tímto bych chtěl využít příležitosti a vyjádřit upřímné poděkování všem Číňanům v Číně i v zahraničí, kteří se vážně snaží o lepší budoucnost Číny.

Chtěl bych vyzvat Číňany žijící v zahraničí, aby pracovali společně pro demokratickou Čínu.

Chtěl bych vyzvat demokratické a náboženské skupiny, aby pracovaly společně a ve svých snahách vytrvaly a zasadily se za pokojnou proměnu Číny v demokratický stát.

Dále bych chtěl navrhnout, aby byl zřízen výbor pro lidská práva. Ten by zastupoval každou oběť porušování lidských práv v Číně. Celkem vzato je dnes v Číně takových obětí tolik, že se nedají ani spočítat. Zdokumentované případy by měly být prezentovány výboru pro lidská práva OSN a zpřístupněny státům na celém světě.

Mimoto bych chtěl doporučit, aby byly založeny noviny zabývající se lidskými právy. Denně by dokumentovaly porušení lidských práv, evidovaly jména obětí a města, ve kterých došlo ke zločinu. Tak by byly tyto zločiny zdokumentovány před zraky celého světa. Navržený výbor by měl mít pobočky v různých provinciích a městech Číny, takže zprávy o porušování lidských práv v Číně by mohly být systematicky shromažďovány a evidovány.

Výbor může založit různé pracovní skupiny, které by evidovaly zločiny proti svobodě vyznání, utlačování lidí, kteří hájí svá práva, rolníky vyhnané ze svých pozemků a všechny ty, kteří jsou dodnes pronásledováni za účast na demokratických protestech v Pekingu v roce 1989, což vyvrcholilo masakrem na náměstí Nebeského klidu 4. června 1989. Hodnota, jakou pro nás demokratické právo znamená, nás staví do pozice pomáhat těm, kteří trpí pod porušováním lidských práv.

 

Bývalý člen parlamentu David Kilgour a generální tajemník Amnesty International Kanada, Alex Neve, na tiskové konferenci vyzývající k propuštění nezvěstného obhájce lidských práv Gao Zhishenga. Foto: The Epoch Times
Bývalý člen parlamentu David Kilgour a generální tajemník Amnesty International Kanada, Alex Neve, na tiskové konferenci vyzývající k propuštění nezvěstného obhájce lidských práv Gao Zhishenga. Foto: The Epoch Times
Navrhuji, aby lidé ochotní v tomto směru něco učinit, sjednotili především všechny Číňany, kteří jsou proti totalitnímu systému, včetně etnických skupin snažících se získat autonomii. Kromě toho by měly být využity síťové systémy pro zveřejňování zpráv, aby byli občané informováni o výhodách federální unie autonomních provincií. Dejte jim informace, že to automaticky povede k uskutečnění autonomie etnických skupin.

 

Nový systém musí také pro budoucí Čínu zavést zabezpečení lékařské pomoci, penzijní pojištění a jiná všeobecná sociální opatření. Dále je třeba vyvinout nezávislý právní systém, zavést roční peněžní vyrovnání obětem pronásledování diktátory a objasňovat zločiny spáchané vedením komunistické strany.

Musíme své duševní bohatství efektivně šířit způsobem, jaký byl použit v sérii „Devět komentářů ke komunistické straně" a popohnat pozornost lidí.

Mimoto bych chtěl vyzvat všechny skupiny v Číně i v zahraničí, aby vynaložily veškerou námahu na záchranu Guo Quana a Liu Xiaoboa. Zatčení Liu Xiaoboa je vrcholem hanebnosti současného režimu.

Nemohu si pomoci, ale musím apelovat na čínské demokraty a aktivisty za lidská práva. Mnoho osobností z demokratických kruhů i mnoho bojovníků za lidská práva už v současnosti nejsou žádnými zastánci změny: stali se z nich slávychtiví oportunisté. Vědomě ignorují pronásledování Falun Gongu čínskou komunistickou stranou, jako kdyby vůbec neexistovalo. Avšak toto pronásledování je tím nejhorším a nejbrutálnějším pronásledováním v čínské historii a přestavuje nejhorší katastrofu v dějinách Číny.

Poté, co jsem se veřejně vyslovil pro praktikující Falun Gongu, označili mě ti, s nimiž jsem měl soukromý kontakt, za radikála. Tento druh „konsenzu" živí ty nejhorší zločiny, které byly kdy v Číně spáchány, a značně zhoršuje pronásledování našich spoluobčanů.

Hladovka proti násilí, kterou jsem inicioval, byla pokojná a v rámci zákonů, avšak ti slávychtiví demokratičtí aktivisté místo aby mě podpořili, mobilizovali proti mně. Pisatelé mezi nimi se dokonce odvolávali na zákonodárství, aby mě mohli napadnout. A nepřestali ani tehdy, když jsem byl za mřížemi. To mi způsobilo opravdu velké zklamání.

Proč to udělali? Příležitost veřejně se vyslovovat o mně se nevyskytuje tak často. Dnes k tomu řeknu jednu věc: jsou to činy temné stránky lidské povahy! Té sobecké povahy! Okamžitě s tím přestaňte! Sice dokážete obratně vyjádřit své nestoudné názory, ale je to všechno nadarmo. Poté co jsem prošel mučením, mluvím svým opravdovým hlasem bolesti.

I když se to poslouchá nepříjemně, není to žádný hlas hněvu.

Všem kolaborantům komunistické strany na celém světě chci říci, aby si uvědomili, že režim pod Komunistickou stranou Číny je v současné době tím nejtemnějším režimem na celém světě. V jeho povaze je zakořeněno, že je v rozporu s civilizací. Buď jak buď, pravda je taková, že ti, co s čínskou komunistickou stranou spolupracují, se už mezitím stali součástí její temné politiky a to jen proto, aby uskutečnili své materiální zájmy. Jiní kolaboranti byli zlákáni vylhanými sliby KS Číny. Nechápou její zlomyslnou povahu a dokonce pějí chvalozpěvy na její falešně sliby a podvody.

Nakonec bych chtěl poděkovat všem přátelům v zahraničí za to, že jim jde opravdu o lidská práva v Číně. Mnoho díků místopředsedovi Evropské unie panu Edwardu McMillan-Scottovi, bývalému zvláštnímu vyšetřovateli OSN pro týrání panu Manfredu Nowakovi, oběma Davidům z Kanady (David Kilgour a David Matas), kteří byli nominováni na Nobelovu cenu za mír a jsou autory „Krvavé sklizně", a v neposlední řadě děkuji dámám a pánům v Evropské unii! Poskytli nám nezištnou podporu a dali nám naději na svobodu a lidská práva.

Zveřejnění tohoto článku povede k mému opětovnému únosu. Únosy se mezitím staly součástí mého běžného života. Když se to opět stane, ať se děje co se děje!

Gao Zhisheng, 1. ledna 2009

Článek v němčině