Wang Lie, známý také jako Wang Jen-fang, se narodil ve starobylém městě Tchaj-jüan(v jihozápadní části dnešního kraje Jang-čchü v provincii Šan-si) na sklonku dynastie Východní Čchan. Byl slušným a spravedlivým člověkem. Používal svůj ušlechtilý charakter a chování k působení na venkovské obyvatelstvo a k nápravě jejich mravů, a těšil se přitom vysoké úctě.

Stalo se, že jeden muž ukradl krávu a byl při činu zadržen chovatelem, který ji vlastnil. Zloděj poklekl před majitelem krávy a úpěnlivě žadonil: „Prosím, pošli mě úřadům, ať je se mnou zacházeno podle práva; zasluhuji si trest podle zákonů této země. Ale prosím, nedovol, aby se o tom dozvěděl pan Wang Jen-fang.“

Jakmile se tato zpráva donesla k jeho uším, Wang vyslal ihned posla, aby se omluvil vlastníkovi krávy a aby dal štůček látky zlodějovi darem. Lidi to uvedlo do rozpaků a vyptávali se Wanga, proč tak učinil. Ten jim vysvětloval:

„Zloděj se bál, že bych se mohl dozvědět o jeho pochybení, což znamená, že se za to styděl. Lidé, kteří se cítí zahanbeni sami sebou nebo si hnusí vlastní prohřešky, mohou být omilostněni. Udělal jsem to proto, abych ho pobídl k odčinění viny a k novému začátku.“

O nějaký čas později postarší muž ztratil drahocenný meč. Kdosi ho našel a čekal, až si jej na to místo přijde jeho majitel vyzvednout. Čekal do soumraku, až se nakonec starý pán, hledající svůj meč, objevil. Muž mu blahosklonně meč vrátil. Stařec cítil vděčnost a chtěl znát jméno čestného nálezce. Vyšlo najevo, že tím mužem je onen zloděj krávy.

Vždycky, když se vesničané zapletli do vzájemných rozepří, požádali Wanga, aby je rozsoudil a urovnal jejich spory. Vlivem Wangovy morální osvěty někteří z nich ukončili hádky a usmířili se mezi sebou ještě před tím, než samotného Wanga navštívili. Jiní zase vyřešili celou záležitost na cestě k Wangovi, neboť by se bývali byli cítili zahanbeni při pohledu na Wangův dům, takže raději sami spory urovnali a šli nazpátek. Wangův morální charakter měl na lidi větší vliv než hrozba trestu.
 
Později, během vřavy občanské války, se Wang uchýlil do provincie Západní Liao-ning. Tam si rychle vydobyl úctu tamních obyvatel, kteří s nadšením přijímali jeho etiku a mravy. Cchao Cchao, nechvalně známý vojevůdce, který ovládal třetinu tehdejší Číny, se o něm doslechl a vyslal posla, aby jej odvedl do jeho armády. Wang však posla zdvořile odmítl.

Celý svůj život si Wang udržoval vznešený charakter, pomáhal lidem konat dobro a mezi lidmi byl vysoce uznávanou osobou.

Během historie všichni ti, kteří dosáhli uznání, byli lidé vysokého mravního charakteru. Dopad a vliv morálky předčily všechno ostatní. Donucováním si nelze nikdy opravdově podmanit lid nebo získat jejich srdce.

Mravní přesvědčení je základním principem lidského chování. Je to pilíř života a správná premisa, podporující pravdu vesmíru a hlubokou potřebu duše.

 

Více příběhů naleznete v rubrice "Příběhy z Číny".Přeložila Yvonne Konečná

Article in English