Obří čínskou delegaci vedl Čang Kao-li (Zhang Gaoli), vicepremiér státní rady ČLR, který je důvodně podezřelý z účasti na genocidě. (Lintao Zhang/Getty Images)
Obří čínskou delegaci vedl Čang Kao-li (Zhang Gaoli), vicepremiér státní rady ČLR, který je důvodně podezřelý z účasti na genocidě. (Lintao Zhang/Getty Images)

Během nedávné návštěvy čínského vicepremiéra Čanga Kao-liho (Zhang Gaoli) na China Investment Forum v Pražském hradě vyvstala řada otázek týkajících se obchodování s čínským režimem, který vědomě a úmyslně praktikuje politiku hrubého porušování lidských práv, pomocí níž zajišťuje svoji absolutní moc v Číně.

Konkrétní úředníci čínského režimu jsou podle řady obžalob zapojeni do závažných zločinů. Epoch Times obdržely důvěryhodné informace od organizace WOIPFG[1] a stránek minghui.org, které dokládají, že konkrétně právě zmiňovaný Čang Kao-li je zapleten do pronásledování duchovního hnutí Falun Gong[2] a je důvodně podezřelý z účasti na genocidě, mučení a zločinech proti lidskosti.

České občanské sdružení Lidská práva bez hranic o.s. během jeho návštěvy v ČR uvedlo, že zvažuje podání trestního oznámení. Bylo by však možné stíhat cizího státního příslušníka, navíc vicepremiéra Čínské lidové republiky, na území České republiky za zločiny, které spáchal v Číně? Níže uvedená právní analýza ukazuje, že ano.

Právní analýza ukazuje, že je možné stíhat cizího státního příslušníka na území České republiky za zločiny, které spáchal v zahraničí.“

Univerzální jurisdikce není u nás příliš praktikovaná, na rozdíl například od Španělska, které stíhá exprezidenta Ťiang Ce-mina za genocidu Falun Gongu a genocidu v Tibetu. Avšak i součástí českého platného práva je mezinárodní Úmluva proti mučení, jejíž signatáři jsou zavázáni stíhat podezřelé osoby bez ohledu na místo spáchání zločinu mučení, a samotný český trestní zákoník stanovuje řadu dalších zločinů, které může Česká republika trestat i tehdy, „spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt“.

Zdroje: is.muni.cz (6.1 Univerzální jurisdikce) a amnesty.cz

§ 7 trestního zákoníku

§ 7 trestního zákoníku říká, že podle zákona České republiky se posuzuje trestnost určitých zločinů i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt. 

Mezi vyjmenované zločiny patří mučení a jiné nelidské a kruté zacházení (§ 149), genocidium (§ 400), útok proti lidskosti (§ 401), apartheid a diskriminace skupiny lidí (§ 402) nebo perzekuce obyvatelstva (§ 413) a další. Zdroj

Osobu podezřelou z uvedených trestných činů lze tedy zatknout již podle českého trestního práva.

Úmluva proti mučení

Článek 4 Úmluvy proti mučení říká, že „každý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy (ČR je jedním z nich), zajistí, aby všechny akty mučení byly trestnými činy podle jeho trestního zákona. Totéž platí pro pokus mučení a pro jednání kterékoli osoby, které představuje spolupachatelství nebo účastenství na mučení“.

Článek 6 uvádí, že „kterýkoli stát, smluvní strana této Úmluvy, na jehož území se nachází osoba podezřelá ze spáchání některého trestného činu uvedeného v článku 4, vezme tuto osobu do vazby“. Zdroj

Jedná se o mezinárodní úmluvu OSN. Náš stát má mezinárodní smlouvy dodržovat (a v zásadě dodržuje) na základě článku 10 Ústavy, který říká, že „vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva“. Zdroj

A to dokonce tak, že mezinárodní smlouva má přednost před českým zákonem.

K zatčení a stíhání osoby podezřelé z mučení je náš stát tedy zavázán nejen svým vlastním trestním zákoníkem, ale také mezinárodní smlouvou.

Důkazní břemeno

Pokud je dotyčný důvodně podezřelý z některých zločinů vyjmenovaných v § 7 trestního zákoníku, musíte shromáždit důkazy pro jeho důvodné podezření.

Vezměme si jako příklad právě čínského delegáta Čanga Kao-liho, který je důvodně podezřelý z účasti na mučení a jiném nelidském a krutém zacházení (§ 149), genocidě (§ 400), útocích proti lidskosti (§ 401), diskriminaci skupiny lidí (§ 402) a perzekuci obyvatelstva (§ 413).

Jako relevantní důkazy uvádíme:

- výpovědi obětí perzekuce, mučení, diskriminace, útoků proti lidskosti a genocidy z provincie Šan-tung (Shandong), které jsme nalezli na stránkách minghui.org.

- překlady jeho projevů jasně namířených proti duchovnímu hnutí Falun Gong, vybízejících k perzekuci, a jeho nařízeních k represím a potlačování duchovního hnutí Falun Gong.

- oficiální životopis Čanga Kao-liho, kde je uváděn jako úředník na různých postech v provincii Šan-tung.

- jeho napojení na dobře známý úřad 610 s odvoláním na vyšetřování WOIPFG.

Z dokumentů samotného čínského režimu, které jsme zkoumali na internetových stránkách, je patrné, že Čang Kao-li skutečně vydával příkazy k perzekuci Falun Gongu a skutečně disponoval reálnou mocí v provincii Šan-tung tyto příkazy realizovat. Existuje tedy jasná spojitost mezi jeho prohlášeními v době jeho funkčního období coby úředníka v provincii Šan-tung na různých postech, a spáchanými zločiny proti lidskosti, o nichž vypovídají oběti.

Celou sadu důkazů jsme zveřejnili v článku „Zhang Gaoli, šéf delegace čínských podnikatelů na China Investment Forum, je důvodně podezřelý z účasti na genocidě“. Čím více důkazů uvedete, tím lépe. Trestní oznámení může mít třeba i 50 stran důkazů.

Komu důkazy a trestní oznámení předat

Podle zákona je možné předat trestní oznámení řadovému policistovi, který by měl osobu zatknout. Pokud by jej na základě vašeho opodstatněného trestního oznámení zatnul, jednal by podle práva. To je ale spíše fikce. Reálnější je sepsat trestní oznámení a poslat jej Vrchnímu nebo Nejvyššímu státnímu zastupitelství a v kopii do celostátních médií či známým novinářům a vytvořit větší motivaci pro státní zastupitelství případ účinně a rychle posoudit a provést případné zatčení.

Je to totiž státní zastupitelství, které u nás před soudem žaluje trestné činy. Soukromá osoba nemůže žalovat před soudem trestné činy. Soukromá osoba musí podat trestní oznámení na policii nebo na státním zastupitelství.

Oznámení můžete doručit na: Vrchní státní zastupitelství v Praze, nám. Hrdinů 1300/11, 140 65 Praha 4 nebo na Nejvyšší státní zastupitelství ČR, Jezuitská 585/4, 660 55 Brno.

Oznámení podejte s tím, že žádáte urychlené zatčení, a to jak podle českého trestního řádu, tak z důvodu (pokud se týká Úmluvy proti mučení) mezinárodního závazku vyplývajícího pro ČR z mezinárodní úmluvy.

Trestní oznámení se podává zdarma. Pokud neobsahuje lživé nebo smyšlené údaje (křivé obvinění), tak je oznamovatel legálně nepostižitelný. (Trestní oznámení není žaloba, kterou když prohrajete, musíte zaplatit protistraně advokáta.)

Kdy trestní oznámení předat

Nejlepší je sledovat pohyb inkriminovaných osob a nejlépe podat trestní oznámení dostatečnou dobu před jejich příjezdem do země, pokud očekáváte, že zde stráví pouze krátkou dobu. Státní zastupitelství bude potřebovat nějakou dobu na přezkoumání oznámení.


Výzkum právní stránky pro Epoch Times ČR provedl David Navara

Článek upravil Milan Kajínek


[1] Mezinárodní koalice pro vyšetřování perzekuce Falun Gongu, Tel: 1-347-448-5790; Fax: 1-347-402-1444Poštovní adresa: P.O. Box 84, New York, NY 10116, USA, Website: http://www.upholdjustice.org/

[2] Fa-lun Kung (Falun Gong) je metoda pro rozvoj těla a mysli obsahující meditativní cvičení a nauky o rozvoji charakteru. Fa-lun Kung patří mezi takzvané čchi-kungy a vyzývá k následování principů pravdivosti soucitu a snášenlivosti. V Číně bylo podle vládních statistik v roce 1998 přibližně 70 milionů příznivců Falun Gongu. Tehdejší předseda komunistické strany prosadil zákaz Fa-lun Kungu a spustil represivní kampaň na jeho potlačení.