S'-ma Čchien, autor první úplné historie Číny, věřil, že historik by měl být nezávislý a vytvářet objektivní a historicky pravdivé  události. (Blue Hsaio / Epoch Times)
S'-ma Čchien, autor první úplné historie Číny, věřil, že historik by měl být nezávislý a vytvářet objektivní a historicky pravdivé události. (Blue Hsaio / Epoch Times)
S'-ma Čchien (司馬遷) se narodil kolem roku 145 př. n l. během dynastie Chan (206 př. n. l. - 220 n. l.). Pro své významné dílo Š'-Ťi (史記) neboli Zápisky historika (překládáno také jako Kniha vrchních písařů) je považován za prvního a největšího čínského dějepisce.

S'-ma Čchien vyrostl v rodině historiků. Jeho otec, S'-ma Tchan, sloužil chanskému císaři Wu jako vrchní písař. S'-ma Tchan měl na starosti sledování astronomických jevů a kalendářních dat pro slavnostní příležitosti, stejně jako zapisování denních událostí u dvora. S'-ma Čchien pod vedením svého otce pilně studoval dějiny a klasická díla již od útlého věku.

V roce 126 př. n. l. zařídil S'-ma Tchan pro dvacetiletého Čchiena cestu císařstvím. Mladík navštívil během cesty staré památky a hroby posledních velkých vládců. Pilně tam studoval rozsáhlou sbírku historických záznamů včetně těch Konfuciových, a tato cesta mu hodně dala. 

Nestranný historik

Po návratu do hlavního města byl S'-ma Čchien jmenován na pozici palácového sluhy a doprovázel císaře Wu při jeho inspekcích různých koutů říše. Všude, kam se S'-ma Čchien dostal, sbíral a sestavoval historické záznamy.

Kolem roku 110 př. n. l. S'-ma Tchan onemocněl. Už dříve započal ambiciózní projekt vytvoření první úplné kroniky Číny, která měla pokrýt více než dva tisíce let, od vlády Žlutého císaře až po císaře Wua.

S'-ma Tchan věděl, že umírá, a naléhavě žádal svého syna, aby v jeho práci pokračoval. S'-ma Čchien slíbil, že dílo svého otce dokončí. Později S'-ma Čchien zdědil pozici císařského historika po svém otci.

S'-ma Čchien věřil, že kronikáři by měli být nestranní a nezávislí, a že by neměli pouze papouškovat císaře.

Aby mohl S'-ma Čchien zaznamenat historické osobnosti a události objektivně a spravedlivě a věrně se držet toho, co si předsevzal, věnoval velké množství času a úsilí shromažďování a ověřování historických detailů ve snaze zaručit, že spisy jsou úplné a nezkreslené.

Jedním z problémů, kterým S'-ma Čchien čelil, bylo, jak zaznamenávat skutky současných i minulých císařů. Rozhodl se zaznamenávat všechno, jak dobré skutky, tak to špatné, což se císaři Wuovi moc nelíbilo.

Snést utrpení pro vyšší cíle

V roce 99 př. n. l. se generál Li Ling na severu vzdal znepřátelenému kočovnému kmenu Siung-nu poté, co byl po odvážném boji s relativně malou armádou vzat do zajetí. Proslýchalo se, že nakonec začal kočovníkům poskytovat vojenský výcvik. To značně rozzuřilo císaře Wua, který generála otevřeně prohlásil za zrádce.

Jediný člověk, který se za generála Liho u dvora postavil, byl S'-ma Čchien. Rozzuřený císař nařídil, aby kronikáře uvěznili, dokud nebude popraven za hanobení císaře. Soud nakonec trest snížil na kastraci. Ačkoli se to zdá být jako méně závažný trest, všeobecně se očekávalo se, že takový jedinec spáchá sebevraždu. Kastrace byla nesmírně ponižujícím trestem, a protože bylo povinností syna zachovat celistvost těla, které mu jeho rodiče dali, většina mužů by raději spáchala sebevraždu, než by takové utrpení snesli.

S'-ma Čchien se ale rozhodl, že toto ponížení strpí a život si nevezme, protože hodlal splnit slib, který dal svému otci na smrtelné posteli, a dokončit jeho historické dílo monumentálního rozsahu. 

Velkolepý počin

V roce 91 př. n. l,. ve věku 55 let, S'-ma Čchien konečně Knihu vrchních písařů dokončil.  Trvalo mu to více než deset let usilovné práce.

Š'-Ťi je mimořádné mistrovské dílo, první úplná historie Číny, zahrnující dobu od prehistorických období pěti moudrých králů přes dynastie Sia, Šang, Čou a Čchin, až do doby velkého kronikáře.

Kniha uspořádává složité a někdy i protichůdné prameny z minulosti do jednoho díla a čerpá z celé řady zdrojů. Pokrývá více než 2 000 let čínských dějin a obsahuje více než 520 tisíc slov. Kniha vrchních písařů je unikátní v tom, že místo zaznamenávání dějin chronologicky na základě událostí popisuje historii na základě klíčových postav.

Ve 130 svazcích neboli kapitolách představuje dějiny v podobě císařských životopisů, časových os událostí, spisů, rodokmenů významných rodin a životopisů důležitých osobností. Závěr tvoří životopis S'-ma Čchiena.

Navíc, na rozdíl od předchozích záznamů, které byly napsány jako oficiální dvorní kroniky pod dohledem císařské rodiny, Š'-Ťi bylo sepsáno nezávisle. Píše se zde o panovnících, králích, císařích, členech královských rodin, šlechticích, urozených rodinách, a dokonce i prostých občanech, kteří byli známí pro své silné zásady a pozoruhodné skutky.

Zahrnuje také cenná pojednání o různých tématech té doby, jako jsou společenské obřady, hudba, kalendáře, astronomie, literatura a ekonomie. Citace S'-ma Čchiena z jeho díla, jako například „zapisovat nic než pravdu“ a „nevychloubat se a nezakrývat skutečnost“ byly čínskými historiky velmi chváleny.

Přestože žil S'-ma Čchien v těžkých časech a neměl snadný život, zůstal rovným člověkem a v životě i v práci vždy usiloval o dodržování morálních principů. Díky tomu, že se vzdal své osobní cti a přenesl se přes obrovské potupení, zanechal pozdějším generacím mimořádné a kompletně zpracované historické dílo z raného období čínské říše.


Pozn. redakce: V českém vydání byla v roce 2012 publikována zkrácená verze Knihy vrchních písařů.

Přeložil Jan Černík, Zdroj: small United States