Skupinové cvičení metody Falun Gong v parku, Los Angeles, 2015. (Xu Jing / minghui.org)
Skupinové cvičení metody Falun Gong v parku, Los Angeles, 2015. (Xu Jing / minghui.org)
Zdravotní studie metody Falun Gong

Čchi-kung je staré umění samoléčby, které je považováno za součást tradiční čínské medicíny. Na Západě je pravděpodobně nejznámějším čchi-kungem metoda tchaj-ťi. O metodě Falun Gong se na Západě ví dosud jen velmi málo. Obsahuje jednoduché cvičební formy a klade důraz na zušlechťování charakteru. Její dopad na zdraví je však očividně silný.

Ozývá se čínský hlas z přehrávače, doprovázený uklidňující hudbou. Cvičenci v parku na Karlově náměstí v Praze v pomalém rytmu pohybují rukama, které ladně klouzají vzduchem sem a tam. Jde o třetí cvičení Falun Gongu (český přepis Fa-lun Kung, někdy také uváděn jako Falun Dafa), čchi-kungového systému kultivace těla a mysli.

Cvičební část praxe Falun Gong tvoří pět sad cviků, přičemž páté cvičení je meditací vsedě. Jádrem metody je však nauka o rozvoji charakteru a tři morální principy – Pravdivost, Soucit a Snášenlivost. Praktikující této, můžeme říci, duchovní disciplíny se snaží v každodenním životě tyto principy dodržovat.

Když se v devadesátých letech začal Falun Gong v Číně šířit, získal v krátkém období doslova masovou popularitu. Většinu lidí přitáhly jeho zdravotní účinky. Ze zkušeností příznivců Falun Gongu vyplývá, že jim metoda pomohla odbourat stres a úzkosti, zvýšit energii a zklidnit mysl, ale také jim očistila tělo od široké škály chorob.

20170703-fg-kniha
Kniha The Mindful Practice of Falun Gong. (Margaret Treyová)
Jak však poznamenává doktorka Margaret Treyová ve své knize The Mindful Practice of Falun Gong, k vyléčení dochází u těch, kteří si zušlechťují tělo i mysl celým srdcem, kdo se kultivaci charakteru věnují poctivě každý den, a kteří si opravdu zlepšují svůj způsob uvažování. Teprve potom dochází k opravdovému a trvalému odstranění zdravotních problémů a také k duchovní transcendenci.

Vědecké výzkumy

Zájem vědecké a lékařské komunity o léčebné účinky Falun Gongu začal v Číně, kde byl Falun Gong v roce 1992 poprvé představen veřejnosti, a to v době, kdy byla praxe na vrcholu popularity a nedlouho před vydáním celostátního zákazu a pronásledování následovníků Falun Gongu Komunistickou stranou Číny v létě roku 1999.

Výsledky studie z roku 1998 byly udivující. 98 procent dotazovaných z různých částí Číny zaznamenalo „výrazné zlepšení zdraví“ poté, co se začali praxi věnovat. Přitom více než 90 procent z 31 tisíc respondentů hlásilo, že předtím trpěli nějakou formou nemoci. 70 procent z nich se dočkalo „úplného nebo téměř úplného“ uzdravení.

Byli mezi nimi i takoví, kteří trpěli smrtelnými chorobami. Pro Číňany, pro něž jsou náklady na zdravotní péči velkým výdajem, bylo důležitým faktorem také to, že jim Falun Gong pomáhal zdravotními účinky ušetřit výrazný obnos peněz za léčbu a prevenci.

20170703-fg-margaret
Doktorka Margaret Treyová shrnuje výzkum v knize The Mindful Practice of Falun Gong. (Margaret Treyová)

Se začátkem represí komunistického režimu skončily v roce 1999 i oficiální zdravotní výzkumy. Další studie už probíhaly mimo oblast Číny. Tchajwanská studie z roku 2003 (Lio a kolektiv) došla k závěru, že respondenti věnující se Falun Gongu jsou obecně zdravější než běžná tchajwanská populace, a poukazuje na fakt, že metoda lidem pomohla zbavit se zlozvyků, jako kouření, pití alkoholu nebo hazardu. Vědci objevili souvislost mezi zdravotními účinky a délkou praktikování metody. Čím déle člověk Falun Gong praktikuje, tím je zdravější a tím méně utrácí za zdravotní péči.

Další fázi výzkumu představují studie provedené při univerzitách v Austrálii, Egyptě a ve Spojených státech. Benjamin Bendig z University of California se v roce 2013 zaměřil na kognitivní a psychologické účinky Falun Gongu. Zjistil, že praxe nejen zvyšuje energii a zlepšuje náladu těm, kdo ji praktikují, ale že cvičení má vliv i na jejich psychický stav.

Dalším bodem studie je kvalita spánku, která se u účastníků překvapivě zvyšovala poté, co studovali literaturu Falun Gongu. Účinky cvičení a studia se zvyšovaly úměrně času. Čím déle cvičili nebo studovali, tím lepších výsledků dosahovali.

Ale teď už přejděme k takzvané „australské studii“ z roku 2010 provedené pod záštitou University of South Australia. Tato studie se zaobírala zdravotními aspekty Falun Gongu do větší hloubky než předchozí výzkumy a byla provedena formou dotazníků. Závěry ukázaly, že respondenti praktikující Falun Gong jsou zdraví jedinci se zdravým životním stylem a optimistickým náhledem na život.

Nekouří, neholdují alkoholu, neberou léky, neužívají drogy a za zdravotní výdaje utrácejí minimum nebo nic. Přibližně 90 procent dotazovaných uvedlo, že nebyli v posledním půl roce u lékaře. 95 respondentů neužívalo žádné formy léků včetně vitamínů a doplňků stravy. 82 procent osob přestalo s kouřením poté, co začali praktikovat Falun Gong. S konzumací alkoholu přestalo dokonce 97 procent.

Přes 80 procent dotázaných odpovědělo, že se stále nebo většinu času cítí klidní a v psychické a fyzické pohodě a že se v životě cítí šťastní. Téměř 90 procent uvedlo, že jsou ve výborném nebo velmi dobrém zdravotním stavu a 75 procent hlásilo, že jsou schopni vykonávat náročnou fyzickou aktivitu, jako běhání nebo zvedání těžkých předmětů.

Jak průzkum ukázal, účastníci kladli největší důraz na duchovní stránku praxe. 92 procent z nich označilo studium textů Falun Gongu za nejdůležitější aspekt metody.

Falun Gong a rakovina

20170703-fg2
Již 20 minut meditace denně vede k fyzickým změnám, snížení tlaku, hlubšímu a klidnějšímu dýchání. (fofg.org)

„Praxe Falun Gong může, kromě významného zlepšení příznaků, pomoci pacientům v konečném stadiu rakoviny přežít výrazně déle.“ K tomuto závěru došla studie publikovaná v červnu 2016 v americkém odborném časopise Klinická onkologie.


Jedním z autorů je doktor Yuhong Dong z farmaceutické společnosti Novartis. Studie je vlastně analýzou čínských pacientů trpících rakovinou, kteří po dobu 15 let vyplňovali dotazníky prostřednictvím internetu.

Všichni pacienti se nacházeli v konečném stadiu rakoviny s předpokládanou dobou života nižší než 12 měsíců, přičemž jejich zdravotní údaje musely být lékařsky ověřitelné. Vědcům se podařilo shromáždit záznamy o celkem 152 takovýchto případech. Studie se zaměřila na dobu přežití, zlepšení příznaků a kvalitu života.

Metoda nejen zvyšuje energii a zlepšuje náladu těm, kdo ji praktikují, ale cvičení má vliv i na jejich psychický stav.

Všichni pacienti započali praktikování Falun Gongu poté, co jim byla diagnostikována rakovina, nebo potom, co léčba rakoviny selhala. Průměrná doba praktikování v době vydání studie byla přibližně 53 měsíců. Výsledky studie zní až neuvěřitelně. 149 respondentů stále žije a u 97 procent z nich došlo k úplnému zmizení příznaků nemoci.

Průměrná doba přežití účastníků studie činila 56 měsíců od diagnostikování, což je výrazně déle než 5,1 měsíce, předpokládaná průměrná doba přežití u běžných pacientů. Statistická analýza ukázala, že délka praktikování Falun Gongu je dominantním prediktivním faktorem pro přežití a vymizení příznaků.


Další články naleznete ve speciálním vydání Epoch Times „Tělo a Mysl – Nerozlučné spojení


Objednávejte i naše další magazíny.

Čtěte také: Zdravý způsob života: Falun Gong (Fa-lun Kung)