Pátrání po legendárním Svatém grálu, poháru, který měl být použit samotným Ježíšem během poslední večeře před ukřižováním a do kterého měla být dle legend zachycena Ježíšova krev po smrti na kříži, inspirovalo mnohé vypravěče poté, co byly ve středověké Evropě zveřejněny příběhy o králi Artušovi.

Po celá staletí mnoho lidí po Svatém grálu pátralo a objevilo se mnoho teorií o tom, kde a u koho tento legendární předmět skončil. Toto téma rozvířilo důkladné prohledávání hospody z 15. století The Crown Inn Pub v Herefordshire (Anglie), kde podle PBS dvanáct britských úředníků zkoumalo, zdali se zde nachází pohár, který je možným kandidátem na Svatý grál. Během této akce byly použity moderní technologie, jako kamery z optických vláken, kterými byly zkoumány prostory pod podlahou.

Hledaným artefaktem byl Nanteoský pohár, který byl původně umístěn ve welšském sídle Nanteos do roku 1952. Toto sídlo bylo užíváno křesťanskými mnichy během 16. století poté, co nechal král Henry VIII. rozpustit anglické kláštery.

 

Rytíři Kníže Artuše okolo kulatého stolu slaví svatodušní neděli, kdy se jim během této události zjevil Svatý grál. Tato scéna je zobrazena v rukopisu Lancelot a Svatý grál z 15. století.
Rytíři Kníže Artuše okolo kulatého stolu slaví svatodušní neděli, kdy se jim během této události zjevil Svatý grál. Tato scéna je zobrazena v rukopisu Lancelot a Svatý grál z 15. století.

Tento pohár zmizel ke konci července a existuje podezření, že byl ukraden. Pohár postrádá paní Fiona Myersová, která je potomkem rodiny, jež vlastnila sídlo v Nanteosu. V její výpovědi bylo řečeno, že tento pohár propůjčila nemocné ženě, která jej používala pro jeho údajné léčivé účinky.

Policie dostala tip, že byl pohár spatřen ve zmíněné hospodě, ale nebyl zde nalezen.

Všeobecně se věří, že pohár z Nanteosu byl do Anglie přinesen Josefem z Arimatie, tajným Ježíšovým učedníkem, který údajně poskytl svou vlastní hrobku pro Kristovo tělo a o kterém panuje domněnka, že přinesl křesťanství do Anglie.

Před zmizením tohoto artefaktu byl předmět zkoumán vědci, kdy podle jejich závěrů se nejedná o pohár, ze kterého mohl pít Ježíš, protože je jeho původ datován o několik století dále od této historické události. Předmět není ani vyhotoven z olivového dřeva, jak by se na tuto časovou epochu předpokládalo.

Byl již Svatý grál objeven ve Španělsku?

Dva zaměstnanci muzea s návštěvníkem pozorují pohár infantky Doni Urracy, dcery krále z Leonu Fernanda I (1037-1065) v muzeu baziliky San Isidoro v Leonu (severní Španělsko) 31. března 2014. Někteří z historiků tvrdí, že se může jednat o Svatý grál. (Cesar Manso/AFP/Getty Images)
Dva zaměstnanci muzea s návštěvníkem pozorují pohár infantky Doni Urracy, dcery krále z Leonu Fernanda I (1037-1065) v muzeu baziliky San Isidoro v Leonu (severní Španělsko) 31. března 2014. Někteří z historiků tvrdí, že se může jednat o Svatý grál. (Cesar Manso/AFP/Getty Images)

V březnu tohoto roku prohlásili dva historikové, že objevili Svatý grál ve Španělsku. Onyxový kalich je uložen v bazilice San Isidoro v Leonu (Španělsko) a je prezentován jako majetek královny Urracy z 11. století. Profesorka historie z leonské univerzity Margarota Torresová a umělecký historik Jose Ortiza del Rio jej identifikovali jako legendární artefakt po přečtení středověkých textů z Egypta, které jej popisují jako Kristův kalich.

Badatelé tvrdí, že kalich byl ukraden muslimy, kteří jej dali křesťanům v Egyptě. Později byl poslán králi Fernandovi I. z Kastilie jako poděkování za jeho pomoc během období sucha. Od té doby byl ozdoben drahokamy a středověkou výzdobou. Fernando jej předal své dceři – královně Urraca. Podle historiků je původ poháru datován mezi lety 200 př. n. l. a 100 n. l., kdy nejsou dostupné záznamy o prvních 400 letech jeho existence, a proto ani nelze určit, že se jedná právě o Svatý grál.

Adepti na legendární artefakt v Británii

Pohár z Nanteosu není jediný objekt v Británii, o kterém si mnozí myslí, že by to mohl být Svatý grál. Legenda z Glastonbury tvrdí, že Josef z Arimatie zakopal grál hluboko do kopce Glastonbury Tor. Legenda dále zmiňuje, že pramen u kopce uvnitř protéká skrze grál, a proto má voda červenou barvu od Ježíšovy krve. Pramen s červenou barvou je skutečnost, ale tento úkaz byl vysvětlen přítomností oxidů železa v glastonburské půdě.

Vrcholek kopce Glastonbury Tor. Ze svahu vytéká červená voda, která podle legendy v kopci protéká Svatým grálem.(Tony Grist přesbWikimedia Commons)
Vrcholek kopce Glastonbury Tor. Ze svahu vytéká červená voda, která podle legendy v kopci protéká Svatým grálem.(Tony Grist přesbWikimedia Commons)

Další britská legenda se týká Mariánského kalichu, která se vylučuje s teorií, že grál přinesl Josef z Arimatie. Legenda naznačuje, že Máří Magdaléna do poháru zachytila krev z ukřižovaného Ježíše, tento pohár ukryla v Josefově hrobce, kde byl Ježíš uložen. Později byl kalich z hrobu vykopán a přemístěn do Říma, odkud byl v roce 410 přemístěn do Británie po napadení Říma Vizigóty.

V tomto bodě legenda navazuje na příběh krále Artuše a prvního ze strážců grálu Payna Peverila (Percival). Tato legenda stopuje pohyb Mariánského kalichu ze zámku Whittington (Shropshire) do převorství Alberbury, kde byl následně ukryt uvnitř sochy sv. Jana umístěné v parku Hawkstone. Objekt byl objeven v roce 1934, kdy byl mnohými považován právě za Mariánský kalich.

Percival a Svatý grál

Sir Percival je vyobrazen se Svatým grálem, kdy se jej pokouší svést ďábel v podobě ženy. Namaloval Arthur Hacker, 1894. (Wikimedia Commons)
Sir Percival je vyobrazen se Svatým grálem, kdy se jej pokouší svést ďábel v podobě ženy. Namaloval Arthur Hacker, 1894. (Wikimedia Commons)

Další z legend tvrdí, že Svatým grálem je grál z kaple Roslin. Během křížových výprav objevil klášterní řád templářů poklad v Šalomounově chrámu, kde byly obsaženy i relikvie ukryté před více než tisíci lety. Nejvzácnějším ze všech artefaktů z pokladu byl grál, který byl podle legendy následně převezen do Skotska a byl svěřen hraběti Henrymu Sinclairovi z Orkney. Rodině byl svěřen až do momentu výstavby kaple Roslin v roce 1446, kde byl vystaven v bohatě zdobené Prentice Pillar. Kaple Roslin byla postavena jako reprodukce právě Šalomounova chrámu.

 

 

Kaple Roslin z počátků 15. století. Údajně zde se nachází Svatý grál. (Ronnie Leask skrze Wikimedia Commons)
Kaple Roslin z počátků 15. století. Údajně zde se nachází Svatý grál. (Ronnie Leask skrze Wikimedia Commons)


Přeložil Jiří Chlebníček

small United States