Evropský parlament výroční zprávu Evropské unie (EU) o lidských právech 2008. Jejím prostřednictvím hodnotí poslanci uplynulý rok v oblasti ochrany lidských práv. Vítají postupné rušení trestů smrti ve světě a také pokrok v oblasti práv žen a dětí.

Podle Evropského parlamentu by EU mohla podporovat lidská práva efektivněji. Jednou z otázek zůstává, zda se EU řídí vlastními zásadami (například při řešení problémů terorismu nebo imigrace). Česká republika je urgována, aby neprodleně ratifikovala Římský protokol.

Jako každoročně se Parlament vyjádřil k výroční zprávě EU o lidských právech, letos prostřednictvím zprávy, kterou vypracoval španělský poslanec Raimon OIBOLS i GERMÀ (PES).

Nejednoznačné výsledky, pokud jde o mezinárodní zatýkací rozkazy

Optimismus v rámci některých oblastí je obezřetný. Skutečnost, že trest smrti je celkově na ústupu, je vítána. Nelze to však konstatovat v Iránu, kde vzrůstá počet výkonů trestu smrti a stále dochází k popravám mladistvých. V nejvyšším počtu vykonaných rozsudků smrti stále vede Čína.  Poslední zemí v Evropě, která stále vykonává trest smrti, je Bělorusko.

Nejostřeji sledované jsou Čína a Irán, jež patří k zemím, ve kterých dochází k závažnému porušování lidských práv. Zpráva EP však také zmiňuje problémy v Rusku, Uzbekistánu, Zimbabwe, na Kubě v a mnoha dalších státech.

Poslanci pozitivně zhodnotili úspěšné uplatňování mezinárodních zatýkacích rozkazů, díky němuž je možné postavit před soud jednotlivce zodpovědné za porušování lidských práv, připomínají ovšem, že takové zatykače vedou k nejednoznačným výsledkům v zemích, jako je Srbsko, Sudán, Kongo (KDR) a Uganda.

Řada členských států stále neratifikovala Opční protokol k Úmluvě OSN proti mučení

Záznam EU o lidských právech není dokonalý. Poslanci ve zprávě berou na vědomí kritické hlasy, podle kterých Evropa uplatňuje vlastní principy pouze tam, kde se to hodí, a zmiňují v tomto ohledu praktiky členských států, pokud jde o politiku boje proti terorismu Bushovy administrativy. Parlament také uvádí, že „politika v oblasti přistěhovalectví představuje pro široké vrstvy veřejného mínění ve světě zkušební kámen věrohodnosti vnější činnosti Evropské unie v oblasti lidských práv".

Zpráva kromě toho žádá všechny členské státy EU k ratifikaci všech úmluv OSN a Rady Evropy o lidských právech.. Poslanci rovněž vyzývají Českou republiku, která je nyní jediným členským státem Evropské unie, jenž dosud Římský statut neratifikoval, aby tak neprodleně učinila.

Práce globálních a evropských institucí

Poslanci vyzývají EU, aby rozvíjela vhodná partnerství se státy, které pokračují v boji za všeobecná a nedělitelná lidská práva, což obnáší odmítat kulturní relativismus. Tlak ze strany slovinského a francouzského předsednictví v EU v roce 2008, aby se dokončily směrnice o právech dětí, je poslanci vnímán jako krok vpřed, ale podle EP musí být učiněno ještě více pro ochranu dětí postižených ozbrojenými konflikty. Prioritou francouzského předsednictví se také stala ženská práva včetně násilí páchaného na ženách, podle poslanců ale v politice EU ještě stále existují mezery.

Ochránci lidských práv

Poslanci věří, že obráncům lidských práv, kteří často nasazují vlastní život,  by měla být snadněji povolena mimořádná víza, aby mohli hledat útočiště ve státech EU.

Hospodářská, sociální a kulturní práva

Protože Parlament je přesvědčen, že hospodářská, sociální a kulturní práva jsou stejně důležitá jako občanská a politická práva, vyzývá proto EU, aby „začlenila ochranu hospodářských, sociálních a kulturních práv do své politiky vnějších vztahů se třetími zeměmi". Poslanci rovněž připomínají, že lidská práva zahrnují také práva na potraviny, odpovídající bydlení, vzdělání, zásobování vodou, půdu, důstojné zaměstnání, sociální zabezpečení. Zdůrazňují také, že je nezbytné prosazovat sociální odpovědnost podniků a stanovit nadnárodním podnikům se sídlem v členských státech EU povinnost dodržovat odpovídající ustanovení MOP při rozvoji jejich činnosti v zemích třetího světa.

EU by měla celkově více používat své pozice k výraznějšímu výsledku v oblasti lidských práv

Je potřeba navrhnout kvantifikovatelné ukazatele a měřítka k posouzení efektivity politiky EU v oblasti lidských práv, harmonizovat postoj Komise EU a členských států k lidských právům na jejích misích a velvyslanectvích mimo území EU.  

Na závěr Parlament na uvítal skutečnost, že na valném shromáždění OSN v roce 2008 bylo předloženo přelomové prohlášení, jež podpořilo 66 států včetně všech 27 členských států EU. Prohlášení stvrzuje, že mezinárodní ochrana lidských práv se vztahuje i na sexuální orientaci a genderovou identitu.

Poslanci nicméně zamítli pozměňovací návrh, který důrazně odsuzoval „nedávná prohlášení papeže Benedikta XVI., v nichž zavrhl používání kondomů a varoval, že jejich používání může dokonce vést ke zvýšení rizika nákazy HIV/AIDS".

Zdroj: Evropský parlament, Raimon OBIOLS i GERMÀ (PES, Španělsko)